รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

- อยากให้ดาวน์โหลดเอกสารได้

 

 

-  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า เอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสามารถดูภาพและพิมพ์เอกสารได้ โดยเฉพาะเอกสารมติคณะรัฐมนตรีได้มีการปรับรูปแบบไฟล์เป็น PDF. เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งท่านสามารถใช้โปรแกรม Acrobat ดูภาพหรือ save ไฟล์เอกสารได้