รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

- อยากได้หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/2629 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหน

 

 

-  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/2629 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 แล้วพบว่าเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งท่านสามารถดูภาพข้อมูล โดยไปที่ระบบค้นหามติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี www.cabinet.thaigov.go.th ซึ่งมีลำดับการเข้าถึงข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ -
    1. หน้าเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลือกเมนูค้นหามติคณะรัฐมนตรี
 (ค้นหามติ ครม. รายเรื่อง 2501- ปัจจุบัน)  จะมีรูประบบค้นหามติ ครม.
              

      2. ใส่ชื่อเรื่อง คำสำคัญ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง วันเดือนปีที่มีมติ เลขที่หนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
       3. กดค้นหาจะปรากฏหัวข้อเรื่องที่ต้องการ (ดังรูป)

                 

   4. คลิกเข้าไปในหัวข้อเรื่อง จะพบสรุปประเด็นของเรื่องและคลิกเลือกเอกสารภาพ จะพบสำเนา
เอกสารดังกล่าว
 

             


               


หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ขอความกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร 0 2280 9000 ต่อ 268 หรือ 436