รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่
10 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

-  มติคณะรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพของศูนย์ฝึกชุมชน ของ กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ภารกิจการฝึกอาชีพให้ประชาชนปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายหน่วยมีภารกิจคล้าย ๆ กัน กลุ่ม เป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่กลุ่มเดียวกัน ถ้าบูรณาการกันได้ในหน่วยงานภาคปฏิบัติจะเป็นประโยชน์กับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐมาก และประชาชนกลุ่มเป้าหมายก็จะได้ประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืนขึ้นได้ เพราะทุกวันนี้ต่างหน่วยต่างฝึกพอให้ได้เป้าไม่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืนไปจนถึงการประกอบอาชีพจากความรู้ที่ฝึก อยากให้คณะรัฐมนตรีสั่งการเรื่องการใช้งบประมาณ ของแต่ละหน่วยให้ร่วมกันฝึกกลุ่ม ๆ เดียวให้ครบวงจร และติดตามเป็นพี่เลี้ยงให้ประกอบอาชีพได้ หน่วยที่ฝึกซ้ำกัน เช่น กศน. พัฒนาชุมชน พัฒนาฝืมืออาชีพ อุตสาหกรรม ฯลฯ

 

- สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบแล้วพบว่า สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อชุมชน โดยคำนึงถึงอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของจังหวัดและอำเภอ ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดแล้ว โดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการฝึกอาชีพดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงกษาธิการสำนักงาน กศน. โทร. 0 2282 2672 โทรสาร 0 2280 1688 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
[email protected] สำหรับข้อเสนอแนะของท่าน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งให้สำนักงาน กศน. ทางโทรสารด้วยแล้ว ท่านสามารถติดตามได้โดยตรงที่สำนักงาน กศน.ต่อไป