รายงานข้อเสนอแนะและคำถาม/คำตอบ เกี่ยวกับเว็บไซต์
ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

คำถาม คำตอบ

1. ข้อมูลในรายละเอียดไม่เพียงพอ พบเฉพาะใบนำส่งคณะรัฐมนตรี อยากได้รายละเอียดที่ครบถ้วนขอได้อย่างไรครับ

 

-  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอเรียนว่า แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีบนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมี 2 กรณี ดังนี้
 
  กรณีแรก เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่ง หรือบางส่วนราชการ จะเผยแพร่หนังสือยืนยันมติคณะรัฐมนตรี หนังสือต้นเรื่อง หนังสือขอความเห็นและตอบความเห็นของส่วนราชการ แต่จะไม่เผยแพร่เอกสารประกอบเรื่องของส่วนราชการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) เนื่องจากข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับส่วนราชการเดียว หรือบางส่วนราชการเท่านั้น
  
    กรณีที่สอง การเผยแพร่มติคณะรัฐมนตรีที่เป็นหนังสือเวียนจะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงเผยแพร่ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกส่วนราชการต้องยึดถือปฏิบัติ

    สำหรับในกรณีที่ท่านพบเฉพาะบัญชีชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียด อาจจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีตามกรณีแรก ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับเอกสารที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร 0 2280 9000 ต่อ 268 หรือ 436

 

2. เปิดเข้าดูยาก

 

- ขออภัยค่ะ ขอเรียนชี้แจงว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะมีโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และจะพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการข้อมูลให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากท่านมีข้อเสนอแนะอันใดเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ ฯ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียินดีรับคำแนะนำค่ะ