การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย
ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ
๒๕๖๐ ชั้นสายสะพาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
     
ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ
๒๕๖๐ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐  [จำนวน ๕๔๒,๙๕๐ ราย]    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงการคลัง    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงการต่างประเทศ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงยุติธรรม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงแรงงาน    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงวัฒนธรรม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมสำนักงานกิจกรรมยุติธรรม    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
  พนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานประสังคม    
  พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    
  พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร    
  พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    
  พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    
  พนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
  พนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักปลัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  พนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
  พนักงานราชการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    
  สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานงบประมาณ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    
  สำนักนายกรัฐมนตรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    
  สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    
  กระทรวงกลาโหม สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบรูพา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยปทุมวัน    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิทยาลัยชุมชน    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    
  กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการ กองทัพไทย    
  กระทรวงกลาโหม กองทัพบก    
  กระทรวงกลาโหม กองทัพบก (ต่อ)    
  กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ    
  กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ    
  กระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง    
  กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์    
  กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง    
  กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร    
  กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต    
  กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร    
  กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    
  กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ    
  กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง    
  กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมพิธีการทูต    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเภูเก็ต    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
   
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมอาเซียน    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก    
  กระทรวงการต่างประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ    
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา    
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว    
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว    
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน    
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษร์ธานี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงอุสาหกรรม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
  พนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา    
  กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
  าชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กำนัน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาล (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาล    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ตำรวจ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงอุสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
   
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบรูพา    
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคระกรรมการข้าราชการพลเรือน    
  ถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุนันทา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การค้าของสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์    
  กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ    
  กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน    
  ลูกจ้างประจำส่วนราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม    
  ลูกจ้างประจำส่วนราชการ  สำนักงานศาลปกครอง    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ สำนักนายรัฐมนตรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงกลาโหม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง บมจ. ธนาคารกรุงไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อนการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
  ถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบรูพา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยพะเยา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์    
  กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาระหว่างประเทศ    
  กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา    
  กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า    
  กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    
  กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า    
  กระทรวงมหาดไทย สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ต่อ)    
  กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    
  กระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง โรงไพ่  (กรมสรรพสามิต)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการคลัง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การเคหะแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช    
  กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ    
  กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี    
  กระทรวงยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    
  กระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์    
  กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ    
  กระทรวงยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม    
  กระทรวงยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์    
  กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
  กระทรวงแรงงาน สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน    
  กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน    
  กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝืมือแรงงาน    
  กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน    
  กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม    
  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม    
  กระทรวงวัฒนธรรม กรมศาสนา    
  กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร    
  กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    
  กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    
  กระทรวงวัฒนธรรม  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์    
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานรัฐมนตรี    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม สถาบันการบินพลเรือน    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม บริษัท ขนส่ง จำกัด    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงคมนาคม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การจัดการน้ำเสีย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนพฤกษศาสตร์    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การสวนสัตว์    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอุสาหกรรมป่าไม้    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร    
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ    
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ    
  ระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา    
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน    
  กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงพาณิชย์ องค์การคลังสินค้า    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงมหาดไทย การประปานครหลวง    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงมหาดไทย องค์การตลาด    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุและบุคลากรทางการศึกษา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสิรมสวัสดิการและสวัสดิภาพครุและบุคลากรทางการศึกษา    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การของรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหิดล    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยศิลปากร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้    
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยบูรพา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
   
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
   
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
   
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพิมพ์ตำรวจ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานผุ้ตรวจการแผ่นดิน    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
  พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานองค์การรัฐในสังกัดกระทรวงต่างๆ หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาล    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาล (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองกำนัน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองผู้ใหญ่บ้าน    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานงานลูกเสือแห่งชาติ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเทคโนโลยีพระพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
  ราชบัณฑิต กรรมการและอนุกรรมการในคณะกรรมการที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยนครพนม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองแพทย์ประจำตำบล    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองสารวัตรกำนัน    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ต่อ)    
  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ต่อ)    
  ระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ    
  สำนักงานศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ    
  สำนักงานศาลยุติธรรม ดะโต๊ะยุติธรรม    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงบประมาณ    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมลงทุน    
  พนักงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้    
  พนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
  กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย    
  พนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก    
  พนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ    
  พนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง กรมศุลกากร    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง  กรมสรรพากร    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ    
  พนักงานราชการ กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจคลัง    
  พนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ    
  พนักงานราชการ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
  พนักงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา    
  พนักงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว    
  พนักงานราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา    
  พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ       ความมั่นคงของมนุษย์    
  พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน    
  กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
  กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
  กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)    
  ระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต    
  กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย    
  กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรัฐมนตรี    
  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    
  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุสาหกรรม    
  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม    
  กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่    
  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    
  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม    
  กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรม    
  กรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร    
  พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ    
  พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    
  พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    
  พนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมหม่อนไหม    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    
  พนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร    
  กรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    
  กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์    
  กรุงเทพมหานคร  สำนักอนามัย    
  กรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา    
  กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา    
  กรุงเทพมหานคร  สำนักการระบายน้ำ    
  รุงเทพมหานคร สำนักสิ่งแวดล้อม    
  กรุงเทพมหานคร  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว    
  กรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง    
  กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ    
  กรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม    
  กรุงเทพมหานคร สำนักการจราจรและขนส่ง    
  กรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง    
  กรุงเทพมหานคร สำนักป้องกันละบรรเทาสาธารณภัย    
  กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร    
  กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานอัยการสูงสุด    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท    
  พนักงานราชการ กระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์ไม้    
  พนักงานราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  พนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
  พนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานศาลปกครอง    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานศาลยุติธรรม    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สภากาชาดไทย    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต่อ)    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต่อ)    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต่อ)    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต่อ)    
  หน่วยงานอิสระ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ต่อ)    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงคมนาคม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงพลังงาน    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงพาณิชย์    
  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี    
  พนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ    
  พนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงพลังงาน กรมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการ    
  พนักงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    
  พนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย    
  พนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน    
  พนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
  พนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง    
  พนักงานราชการ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมกรมควบคุมประพฤติ    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม กรมควบคุมสิทธิและเสรีภาพ    
  พนักงานราชการ กระทรวงยุติธรรม  กรมบังคับคดี    
       
ประจำปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ
๒๕๖๐ เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐
 [จำนวน ๕๘,๒๙๓ ราย]
   
  กระทรวงกลาโหม    
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    
  สำนักนายกรัฐมนตรี  
  กระทรวงการคลัง  
  กระทรวงการต่างประเทศ  
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  กระทรวงคมนาคม  
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  กระทรวงพลังงาน  
  กระทรวงพาณิชย์  
  กระทรวงมหาดไทย  
  กระทรวงยุติธรรม  
  กระทรวงแรงงาน  
  กระทรวงวัฒนธรรม  
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  กระทรวงศึกษาธิการ    
  กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)    
  กระทรวงสาธารณสุข    
  กระทรวงอุตสาหกรรม    
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    
  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา    
  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    
  สำนักงานอัยการสูงสุด    
  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร    
  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    
  สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
  สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ    
  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ    
  สำนักงานศาลยุติธรรม    
  สำนักงานศาลยุติธรรม (ข้าราชการศาลยุติธรรม)    
  สำนักงานศาลปกครอง    
  กรุงเทพมหานคร