การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ หมายเหตุ
๒๕๕๘  เล่ม     ๑๓๒       ตอนที่     ๓๒      ๔     ธ.ค.     ๒๕๕๘ -