การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ หมายเหตุ
๒๕๕๗  เล่ม     ๑๓๒       ตอนที่     ๑      ๙     ม.ค.     ๒๕๕๘ -